Anestezi Yoğun Bakım Ödeme Kriteri – Fatura İnceleme Usul Esasları

Anestezi Bölümü Yoğun Bakım Ödeme Kriteri olarak kabul edilen Fatura İnceleme Usul Esasları
Aşağıda yazılı bilgiler kurum tarafından yayınlanan Fatura İnceleme Usul ve Esasları dokümanından alınmıştır.

1. 550050 kodlu “Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb.” işlemi sadece A ve B grubu ameliyatlarda veya onkolojik vakalarda ödenebilir.
ANESTEZİ VE REANİMASYON ( YOĞUN BAKIM)
2. Yoğun bakım hasta epikrizlerinde günlük olarak yapılan takiplerin detaylı yazılması, kısaltma yapılmaması, anormal laboratuar bulgularının yazılması gereklidir.
3. Yoğun bakım hastalarına diyaliz tedavisi gerekmesi halinde işlem 704210 kodlu “Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz” işleminden faturalandırılır.
4. Yoğun bakım paket hizmetlerine “Trombosit süspansiyonu”, “aferez trombosit” ve “hemodiyaliz” işlem ücretleri dahil değildir. SUT’un 4.5.4-H maddesinin (6.) fıkrası dışında yer alan ilaçlar pakete dahildir. Uygulanması halinde, Hemofiltrasyon, hemodiyaliz, plazmaferez tedavileri, SUT eki Ek-8 Listesi üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir.
5. Birinci Basamak Yoğun Bakım
Tanım:Temel monitörizasyon (EKG, ritm, oksijen saturasyonu, kan basıncı, nabız, ateş) yöntemlerine sahip, sıvı ve kan ürünleri replasmanı, entübasyon, Kardiyopulmoner Resusitasyon ve hastanın ilk stabilizasyonu yapılabilen:
• -2. veya 3. basamak yoğun bakımlara transfer yapabilen yoğun bakım üniteleri
• -Koroner yoğun bakımlar
• -2. ve 3. basamak yoğun bakımların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım üniteleridir.
Hasta Özellikleri:
Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastalar ( hafif ketoasidoz, hafif pankreatit, sık nazotrakel aspirasyon gereksinimi v.b );
• -2. veya 3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar
• -Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut hastalar
• -Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar
• -Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, yanıklar, pnömotoraks v.b.)
• -Komplike olmayan ve solunum desteği gerekmeyen psikiyatrik, nörolojik aciller ve ensefalopatiler
• -Solunum yetmezliği dışındaki komplike olmayan, akut gelişen, tek organ yetmezlikleri (diyaliz gerektirmeyen akut böbrek yetmezliği, stabil kronik böbrek
yetmezliği, kalp yetmezliği, hafif seyreden karaciğer yetmezliği v.b.)
6. İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Tanım:1. basamak yoğun bakım ünitelerine göre daha detaylı gözlem ve girişim gereksinimi olan, tek organ yetmezliği nedeniyle destek tedavilerinin yapıldığı (diyaliz, hemofiltrasyon, plazmaferez, mekanik ventilasyon gibi):
• -Kliniklerin içinde yer alan yoğun bakımlar (kardiyovasküler cerrahi ve koroner hariç)
• -3. basamak yoğun bakımlara transfer yapabilen yoğun bakım üniteleri
• -3. basamak yoğun bakımların diğer özelliklerini karşılayamayan yoğun bakım üniteleridir.
Hasta Özellikleri:
1. basamak yoğun bakım hastası özelliklerine ilave olarak kısa süreli, detaylı ve nitelikli gözlem, girişim (invaziv monitörizasyon) ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan;
• -3. basamak yoğun bakım ünitelerinden çıkarılan henüz taburcu edilemeyecek hastalar
• -Tek organ monitörizasyonu ve desteği gereken (diyaliz, mekanik ventilasyon v.b.) hastalar
• -Cerrahi öncesi yoğun hazırlık ve destek ihtiyacı olan riskli hastalar
• -Düzeltilemeyen fizyolojik veya metabolik bozukluklar
• -Akut koroner sendromlar, akut dekompanse kalp yetmezlikleri, akciğer ödemi
• -Cerrahi sonrası yakın takip ve hemodinamik destek gereken veya uzun süre mekanik ventilasyondan ayrılamayan hastalar
• -Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, kanamalar
• -Ağır enfeksiyonlar (sepsis, peritonit v.b.)
• -Solunum desteği gereken nöromüsküler hastalıklar, non invaziv mekanik ventilasyon gereken hastalar
• -Gebeliğin hayatı tehdit eden komplikasyonları (preeklampsi v.b.)
• -Hemotoraks, ampiyem, ağır pankreatit, ağır malnütrisyon, akut karaciğer yetmezliği
• -Santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (minimal epidural, subdural hematom, posterior fossa patolojileri, kraniyal kırıklar, spinal lomber drenaj gibi)
7. Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Tanım: Altta yatan özellikli (ağır, yüksek riskli) hastalığı nedeniyle takibi gereken hastaların
yattığı özel (Beyin cerrahisi, Kardiyovasküler cerrahi, ciddi travmaların takip edildiği yoğun bakımlar gibi) yoğun bakımlar, solunum yetmezliği ve/veya çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, solunum desteği, renal replasman tedavisi, plazmaferez gibi destek tedavilerinin hepsinin yapılabildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen yoğun bakım üniteleridir.
Hasta Özellikleri:
1. ve 2. basamak hastalarının özelliklerine ilave olarak uzun süreli nitelikli gözlem ve girişim, uzun süreli yaşamsal destek gereksinimi bulunan veya çoklu organ yetmezliği gelişmiş;
• İnvaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon ve ileri solunum monitörizasyonu gereken hastalar
• Kronik organ bozukluğunun günlük aktiviteyi bozacak şekilde ilerlediği hastalar
• HELLP sendromu, ağır sepsis, septik şok, ARDS, ağır preeklampsi ve eklampsi gibi yakın takip ve tedavi gerektiren akut sorunlar
• Kontrol edilemeyen veya fazla miktarda transfüzyon gereken kanamalar
• Organ bozukluğu yapan zehirlenmeler
• Cerrahi sonrası gelişen dahili komplikasyonlar (koroner sendromlar, sepsis, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi)
• Birden fazla organı ilgilendiren sistemik hastalıkların akut sorunları
• İzolasyon önlemi gereken hastalar (dirençli enfeksiyonlar, immünsuprese hastalar)
• Ciddi santral sinir sistemi patolojisi ve cerrahisi (sinüs üzerinde kanama, çökme fraktürü, ciddi serebral ödem, subaraknoid kanama, diffüz aksonal yaralanma, spinal şok, kord ödemi gibi), Glaskow skoru 7 ve altında olan hastalar
• Kalp cerrahisi geçiren hastalar
• Çoklu travma hastaları
Özellikle Yoğunbakımda yazılan ve kuruma gönderilen gözlemlerde hastanın mutlaka genel durumu (ilgili fatura edilecek basamağa göre yazılması gereklidir) , şuur durumu, solunum durumu (fatura edilecek basamağa göre yazılması gereklidir) ,KTA , Puls değeri , Tansiyon durumu, fizik muayene bulguları , invaziv monitorizasyon yapılıp yapılmadığı ,yapılmakta ise sonuçları , asiste solunum desteği verilip verilmediği , çoklu organ yetmezliklerinin var ise neler olduğu , ek komorbit faktörler olup olmadığı , ek izolasyon gerekip gerekmediği , düzeltilemeyen metabolik durumun olup olmadığı , kan gazı durumu veya sonucu , transfüzyon yapılıp yapılmadığı yapıldı ise kaç ünite hangi gerekçe ile yapıldığı , ek cerrahi girişim yapıldı ise ne yapıldığının mutlaka yazılı olması gereklidir.
İlk gün ve son gün kullanılan Albuminler mutlaka gözlemde belirtilmelidir.
YB paketlerinde paket dışı ödenen özellikli Antibiyotikler mutlaka epikrizde belirtilmelidir.
Gözlemde belirtilen her bulgunun yukarıda belirtilen kriterlere uygun şeklide olması ve bu kriterlere uygun basamak girilmesi gereklidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*