Finans Sözlüğü

1/ 25 BİN ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NEDİR ?

Arazilerin kullanılış biçimi, bölge tipleri, bölgenin gelecekteki nüfus yoğunluğu, bölgenin yapı yoğunluğu, yerleşme alanlarının yönü ve büyüme seviyesi gibi durumlarla ilgili ilkelerin ve çözümlerin yer aldığı plandır. Arkeolojik kazı alanları ve doğal sit bölgeleri de bu planda belirlenir.

1/ 100 BİN ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI NEDİR

En üst ölçeğe sahip olan ve pafta bazında onaylanan en üst çevre düzeni planıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu planda genellikle temel stratejik kararlar yer alır. Bu plan ile konut, sanayi, ulaşım, turizm, tarım gibi arazi kullanımına ve yerleşime bağlı kararlar belirlenir.

A TİPİ YATIRIM FONU NEDİR ?

Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25’ini devamlı olarak Türk şirketlerinin hisse senedi olarak bulundurmaları zorunludur.

AÇIK BÜTÇE NEDİR ?

Gideri gelirini aşan bütçedir.

AÇIK KREDİ NEDİR?

Banka tarafından güvenilir müşteriye sadece bir imza karşılığında açılan kredidir. Bu kredi ürünü için teminat ya da kefalet istenmez. Bu krediyi kullanan kişi alacaklıya karşı tüm mal varlığı ile sorumludur.

AÇIK PAZAR NEDİR ?

Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satabildiği piyasa anlamına gelir.

AÇIK PİYASA İŞLEMİ NEDİR ?

Merkez Bankası’nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemleridir. Piyasaya hazine bonosu ya da tahvil satarak para hacmini daraltabilir veya alım yaparak genişletebilir.

ADAT NEDİR ?

Faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından oluşan rakamdır.

AİLE KONUTU NEDİR ?

Medeni Kanun’un 194. maddesi gereği; evli eşlerin birlikte yaşadıkları, evlilik ve aile hayatlarını sürdürdükleri, sürekli ikamet ettikleri konuta “aile konutu” denilmektedir. Aile konutu eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar olabilmektedir.

AKİT NEDİR ?

Faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Faize esas olan anapara ile paranın kullanıldığı gün sayısının çarpımından oluşan rakamdır.

AKTİF NEDİR ?

Bir işletmenin sahip olduğu varlıklardır.

ALTIN REZERVİ NEDİR ?

Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni para olarak saklanan altın anlamına gelir.

AMORTİSMAN NEDİR ?

Bir şirkette 1 (bir) yıldan daha uzun süre kullanılacağı düşünülen duran varlıklar her yıl eskiyerek değer kaybeder. Bu değerin o yılın gelirlerinden bir payı gider olarak düşülerek bir hesapta toplanır. Bu işleme ’amortisman ayırmak’ denir.

ANA GAYRİMENKUL NEDİR ?

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ana gayrimenkul denir. (Komple bina, fabrika, dükkan, büro vb.)

ANAPARA NEDİR ?

İşletilen paranın faizsiz ham halidir.

ARA ÖDEME NEDİR ?

Kredi kullanıcısının ödediği aylık standart tutardan daha fazla ödeme yapmasıdır. Bu şekilde kredi geri ödemesi hızlandırılabilir ve ödenecek olan toplam faiz tutarı düşürülebilinir.

ARACI KURUM NEDİR ?

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır.

ARBİTRAJ NEDİR ?

Kısa dönemli fonların piyasalarda meydana gelen fiyat farklılıklarından yarar sağlamak amacıyla yapılan alım satım işlemidir.

ARTAN TAKSİTLİ ÖDEME NEDİR ?

Ödeme planında belirtildiği üzere belli dönemlerde aylık taksit ödemelerinin artmasıdır.

ARSA PAYI NEDİR ?

Arsanın bu konuda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

ATIL PARA NEDİR ?

Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır.

AZALAN TAKSİTLİ ÖDEME NEDİR ?

Ödeme planında belirtildiği üzere aylık taksit ödemelerinin belirli dönemlerde belirli miktarlarda azalmasıdır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM NEDİR ?

Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli kısmına bağımsız bölüm denmektedir. Kapıcı odası, sığınak gibi ortak yerler bağımsız bölüm olarak kabul edilmemektedir. İstenirse ana yapının her katı bir bağımsız bölüm olarak tapu kütüğüne tescil edilebilir.

BALON ÖDEME NEDİR ?

Ödeme planı oluşturulurken belirlenen tarihlerde yapılan toplu ödemedir.

BASİT FAİZ NEDİR ?

Yapılan yatırımın, yatırım dönemi boyunca anapara üzerinden elde ettiği faizdir.

BASİT GETİRİ NEDİR ?

Yapılan yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda tekrar yatırıma dönüştürülmediği durumdaki yıllık getirisidir.

BENCHMARKİNG NEDİR ?

Tezgah çalışması; bir kuruluşun kendi sektöründen veya dışından başarılı bir kuruluşu referans alarak karşılaştırma yapması ve daha iyi olmaya çabalaması; aynı sektörde çalışan şirketlerin birbirlerinin ürünleri üzerinde yaptığı inceleme, piyasa araştırması, pazarlama taktiklerinin belirlenmesi gibi etkinlikler; bir şirketin rakiplerinin üretimden yönetim şekline kadar tüm yöntemleri detaylı olarak incelemesi ve kendi şirketine adapte etmesi olarak adlandırılır.

BİLANÇO NEDİR ?

Bir işletmenin sahip olduğu varlıklar ile bunların hangi kaynaklardan finanse edildiğini gösteren tablodur.

BİLEŞİK FAİZ NEDİR ?

Yapılan yatırımdan, yatırım dönemi boyunca elde edilen faizinin yeni yatırım döneminde yatırıma dahil edilmesiyle elde edilen kazancı gösteren faizdir.

BİLEŞİK GETİRİ NEDİR ?

Yatırımdan elde edilen faiz gelirinin dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiridir.

BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR ?

Banka ve finans kuruluşlarının müşterilerine ticari amaçlı yatırımlar dışındaki ihtiyaçları için sunduğu belirli bir vade ve tutar limiti olan kredi türüdür.

BLOKE ÇEK NEDİR ?

Konut kredilerinde, kredinin onaylanmasından sonra kullandırım işlemi yapılarak kredi tutarının bloke hesaba alınması ile düzenlenen Şube çekidir. Çek, ipotek işlemlerinin tamamlanmasından sonra satıcıya verilmektedir.

BONO NEDİR ?

Düzenleyenin imzasını, düzenleme tarihini, alacaklının ismini, bono veya emre muharrer senet sözcüklerini içeren bir taahhüt,borç senedidir. Taahhüt senedinin bono sayılabilmesi için bu şartları içermesi gerekir. Düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden birinin bulunmaması bononun niteliğini değiştirmez. Ancak her ikisi de belirtilmemişse taahhüt senedi bono değil adi senet kabul edilir.

BORSA NEDİR ?

Sermaye Borsaları, menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı kurumsal piyasalardır. Bir piyasadır, çünkü menkul kıymetlerin ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Kurumsaldır, çünkü kendine özgü kuralları ve standartları vardır. Borsalar, sadece hisse senetleri için değil, başka tür emtiaların (ticari malların) ve enstrümanların da ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Örneğin bono ve tahvillerin genellikle menkul kıymetler borsalarının içerisinde ticareti yapıldığı halde, döviz ticareti için döviz borsaları veya mal ticareti için emtia borsaları vardır.

BORSAYA KOTE OLMAK NEDİR ?

Borsanın izniyle halka arz edilecek hisse senetlerinin, borsaya kaydedilmesidir. Kote ettirilmemiş senetlerin ticareti olanaklı değildir. Kote olmuş senet, ilgili borsada tanındığı ve alım/satımının yapılmasına izin verildiği anlamına gelir.

BSMV (BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ) NEDİR ?

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

BÜTÇE AÇIĞI NEDİR ?

Devletin harcamalarının, gelirlerinden yüksek olması anlamına gelir.

BÜTÇE DENGESİ NEDİR ?

Devlet harcamalarının gelirlerine eşit olması anlamına gelir.

BÜTÇE FAZLASI NEDİR ?

Devlet gelirlerinin harcamalarından yüksek olması anlamına gelir.

BÜTÇE NEDİR ?

Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi düşünülen gelir ve giderlerin karşılıklı listesini içeren cetveldir.

BÜYÜME NEDİR ?

Ülke ekonomisinde işgücünün çoğalması, üretim araçları ve GSMH’nin artması vb. genel verilerin yükselmesidir.

CARİ AÇIK NEDİR ?

Bir ülkede ihraç edilen mal ve hizmetlerden elde edilen gelirin, ithal edilen mal ve hizmetlere yapılan ödemeden az olmasıdır. Yani bir ülkenin ürettiğinden daha çoğunu tüketmesidir.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ NEDİR ?

Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferlerinin toplamıyla tüm ithalatının farkıdır. Cari işlemler dengesi hesaplamasında finansal varlık ve yükümlülükler hesaba katılmaz.

CARİ KUR NEDİR ?

Döviz piyasalarında günlük alım satım esnasında meydana gelen döviz fiyatlarına denir.

CARİ VARLIKLAR NEDİR ?

Satılabilir pay senedi ve tahviller, alacaklar, stoklar, kasa ve öteki döner varlıklardan oluşan bir bütündür.

DALGALI DÖVİZ KURU NEDİR ?

Ulusal paranın değerinin serbest piyasada döviz arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir.Serbest döviz kuru sistemi, yüzen kur sistemi, esnek döviz kuru sistemi gibi isimler de verilmektedir. Bu sistemde döviz kuru günlük olarak herhangi bir kamu müdahalesi olmadan belirlenir. Döviz piyasasındaki denge ve ödemeler bilançosu düzeltmeleri döviz kurundaki değişmelerle gerçekleşir.

DAR YÜKÜMLÜ NEDİR ?

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir.

DASK (DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU) NEDİR ?

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.

DEFLASYON NEDİR ?

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ NEDİR ?

Kredi sözleşmesinde belirtildiği üzere, belirli aralıklara değişen referans endeks oranı üzerine bir pay eklenmesi ile bulunan ve bu sebebten ötürü faiz oranı sürekli değişklik gösteren konut kredisi türüdür.

DESTEK SEVİYESİ NEDİR ?

Fiyatların düşerken yoğun alımlar ile karşılaştığı ve daha aşağıya düşmekte zorlandığı seviyedir.

DEVALÜASYON NEDİR ?

Ulusal paranın dış değerinin resmen düşürülmesine denir.

DEVLET TAHVİLİ NEDİR ?

Türk Hazinesinin çıkardığı vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleridir

DEZENFLASYON NEDİR ?

Sert olmayan deflasyonist önlemlerle enflasyonun sınırlandırılmaya çalışılmasıdır.

DİRENÇ NOKTASI NEDİR ?

Borsada, belli bir süreç içinde sürekli bir fiyat artışının yoğun satışlar sonucu durdurulduğu fiyat seviyesini ifade eder.

DIŞ BORÇLANMA NEDİR ?

Ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak, döviz olarak yeni ödeme gücü elde etmek gibi amaçlarla ülke dışındaki yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından karşılıklı ya da karşılıksız geri ödemeli kaynak bulunmasıdır. Türkiye’de dış borç kavramı içinde kamu sektörünün yanısıra, özel kesimin dış borçları da birlikte anılır.

DIŞ DENGE NEDİR ?

Bir ekonominin dışalım ve dışsatım sonucunda ödemeler bilançosunun açık verip vermemesidir. Dış denge, milli gelir, döviz kuru ve döviz sınırları değişkenlerine bağlıdır.

DİSPONİBİLİTE NEDİR ?

Likiditesi yüksek olan ve her an kullanılmaya hazır olan parayı ifade eder.

DÖVİZ BORSASI NEDİR ?

Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların birbirlerine çevrildikleri standartlaştırılmış piyasadır.

DÖVİZ ÇIPASI NEDİR ?

Sabit döviz kuru uygulamasında belirlenen paritedir.

DÖVİZ KURU NEDİR ?

Yabancı paraların ulusal para cinsinden fiyatıdır.

DÖVİZ NEDİR ?

Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere verilen isimdir.

DÖVİZ TEVDİAT HESABI NEDİR ?

Yurtiçi ve yurtdışında yerlesik kişilerin, ticari bankalarda açmış oldukları yabancı para cinsinden mevduata verilen isimdir.

DÜNYA BANKASI NEDİR ?

Bretton-Woods Sistemi’nin ortaya çıkardığı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’dır. Az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla borç para vermek ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak için kurulmuştur.

EFEKTİF NEDİR ?

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarıdır.

EKSPERTİZ NEDİR ?

Gayrimenkullerin piyasa değerinin ve gayrimenkule ait özelliklerin saptanması amacıyla yapılan bilirkişi incelemesidir.

EKSPERTİZ RAPORU NEDİR ?

Gayrimenkullerin piyasa değerini belirleyen rapordur.

ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) NEDİR ?

Bir banka hesabından başka bir banka hesabına anlık fon aktarımı yapmaya olanak veren bir ödeme sistemidir.

EMİSYON NEDİR ?

Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Genellikle Merkez Bankalarına tanınan para çıkarma hakkıdır. Emisyon fazlası denildiğinde, tedavüle gereğinden fazla kağıt para sürüldüğü anlaşılmaktadır.

ENFLASYON NEDİR ?

Günlük deyimde “genel fiyat seviyesindeki yükselme eğilimi” olarak bilinmesine karşın, ekonomide eğilimin nasıl hesaplanacağı tartışılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün her ay açıkladığı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) artış oranı enflasyon rakamı olarak belirleniyor. Enflasyon, talep, maliyet, ılımlı ve hiper olarak dörde ayrılabilir.

ERKEN KAPAMA NEDİR ?

Kalan kredi borcuna ait anapara tutarının vadesinden önce ödenmesidir.

ERKEN ÖDEME NEDİR ?

Kredinin tamamının ya da vadesi henüz gelmemiş olan bir kısmının ödeme planında yer alan vade süresinden önce ödenmesidir.

ERKEN ÖDEME CEZASI NEDİR ?

Erken ödeme yapılması durumunda bankanın, mevzuat gereğince, anaparanın maksimum %2’si kadar tahsil ettiği cezadır.

EŞEL MOBİL NEDİR ?

Ücretli ve maaşlıları, fiyat artışları karşısında korumak amacıyla fiyat artışlarıyla doğru orantılı olarak artmasının sağlanmasıdır.

EURO-DOLAR NEDİR ?

ABD dışındaki banka veya diğer aracı kurumlarda açılmış dolar hesapları. Dünyanın her yerinde dolar üzerinden açılmış hesaplar bulunmakla birlikte bunların tümüne eurodolar adı verilmektedir.

EURO-TAHVİL NEDİR ?

Avrupa bonosu veya tahvili, sabit faiz temeline dayalı borçlanma aracı, Amerikan şirketlerinin Avrupa sermaye piyasalarında pazarladıkları menkul değerler anlamındadır.

EUROBOND NEDİR ?

Avrupa para piyasalarında Eurodolar gibi Avrupa dövizleri üzerinden düzenlenmiş senetlerdir.

EXİMBANK NEDİR ?

ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank). Amerikan hükümetinin başlıca uluslararası finans kuruluşlarından biridir. 12 şubat 1934’te ’Washington İthalat-İhracat Bankası’ adıyla kurulmuştur. Amacı, ihracatın finansmanına katkıda bulunmaktır. 13 mart 1968 tarihli bir yasa ile adı bugünkü halini almıştır. ABD ile ticaret ilişkilerini sürdürebilmek için geçici dolar sıkıntısı çeken ülkelere tarım meta kredileri de verir. İhracat kredisinin yanı sıra ihracat sigortası da sağlayarak dış ticareti destekler. Banka kredilerinden, Amerikan mallarının ithalinde kullanılmak koşuluyla özel yabancı şirketler, yabancı hükümetler ve çok uluslu Amerikan şirketleri de yararlanmıştır.

FACTORİNG NEDİR ?

Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonucunda likit fon sağlayan bir mali işlemdir. Ülkemizde de hızla yaygınlaşan bir finansman yöntemidir.

FAİZ NEDİR ?

Belirlenmiş kredi faiz oranı ile geçen gün sayısına bağlı olarak anapara üzerinden hesaplanarak oluşan banka geliridir.

FED (FEDERAL RESERVE BANK) NEDİR ?

ABD Merkez Bankası. Ülkenin parasal istikrarını korumak amacıyla 23 aralık 1913 yılında Kongre’nin çıkardığı bir yasayla kurulmuştur. Uzun yıllar, özellikle tarım sektöründeki kredi talebini düzenleme işlevi görmüş ancak büyük buhran sırasında sistemin ciddi bir krizi kaldıramayacak güçte olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başkan Roosevelt 1935 yılında bugünkü anlamında modern merkez bankasını kurarak onu geniş yetkilerle donatmıştır.

FON NEDİR ?

Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para, (1) yatırım şekli olarak düşünülen ulusal borç miktarı, (2) sermayeye çevirmek, belli bir faizle sürekli borç durumuna getirmek, yatırım yapmak anlamına da gelir.

FONLAMA NEDİR ?

Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar.

FORFAİTİNG NEDİR ?

Latince’de alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim edilmesi anlamındadır. Vadeli mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına bağlı olarak tahsil edilecek olan alacakların daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara rücu edilmeksizin (kayıtsız şartsız ve vazgeçilmez olarak), bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finans kuruluşu (forfaiter) tarafından satın alınarak iskonto edilmesidir. Uygulamada forfaiting işlemi yatırım mallarını kapsamaktadır. 1950’li yıllarda ABD ve Avrupalı ülkelerin SSCB ile dış ticaretlerinde doğdu. Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde yaygınlaştı.

FORWARD İŞLEMLERİ NEDİR ?

Döviz piyasalarında gerçekleştirilen vadeli işlemlerdir. Para birimleri gelecekteki bir tarihte değiştirilmek üzere yapılan kontrata dayanir.

FUTURE İŞLEMLERİ NEDİR ?

Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi değerlerin belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma sözleşmesidir.

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) NEDİR ?

Bir ulusal ekonomide belirli bir dönem içinde (genellikle bir takvim yılında), üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır.

GAYRİMENKUL NEDİR ?

Taşınmaz mal

GECİKME FAİZİ NEDİR ?

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihinden, hesabın kat edilmesi halinde de alacağın tamamına ödeme tarihine kadar geçen süre içerisinde uygulanacak olan ve oranı sözleşmede belirlenen faizdir. Tüketici Kredisi Sözleşmesi imzalatılan müşteriler için akdi faizin % 30 fazlası , Genel Kredi Sözleşmesi imzalatılan müşteriler için akdi faizin % 100 fazlası.

GENEL BÜTÇE NEDİR ?

Yalnızca bakanlıklara ilişkin gelir ve giderleri kapsayan bütçedir.

GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR ?

İki veya daha fazla ülkenin, gümrük vergilerini kaldırıp kendi toprakları arasında malların serbest dolaşımını sağlamaları, üçüncü ülkelere aynı gümrük vergilerini uygulamalarıdır.

HACİZ NEDİR ?

Bir alacağın tahsili için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarına mahkemece el konulmasıdır.

HALKA ARZ NEDİR ?

Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlamasıdır. Şirketler kaynak ihtiyaçlarını faiz karşılığı yabancı kaynaklardan (borç) ya da özkaynaktan (ortaklardan sermaye yoluyla veya faaliyetler sonucu kazanç yoluyla) sağlar. Özkaynak için ödenmesi gereken ve ortaklar tarafından belli bir taban limitte beklenen temettü geliridir. Özkaynak yoluyla fonlama yani senet ihraç ederek toplanacak fonların maliyeti, borçlanmadan daha ucuz ise, şirketler halka arza başvurma yolunu tercih edecektir.

HAZİNE AÇIĞI NEDİR ?

Hazine, devletin harcama ve gelirlerinin gerçekleştiği soyut bir kasa olan kurumdur. Belli bir dönemde Hazine’nin kamusal giderlerinin finansmanı için yapılan ödemeler, toplanan kamu gelirlerini aşması durumunda Hazine açığı ortaya çıkar.

HAZİNE BONOSU NEDİR ?

Hazine tarafından vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.

HAZİNE KAĞITLARI NEDİR ?

Hazine tarafından satılan tahvil ve bonolardır.

HAZİNE NEDİR ?

Devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurumdur.

HİPER ENFLASYON NEDİR ?

Dörtnala enflasyon olarak adlandırılır. Paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir. İktisat tarihinde çoğunlukla savaş ya da sonrasında ortaya çıkmış ve yeni bir para biriminin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir.

HİSSE SENEDİ NEDİR ?

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evraktır.

HİSSEDAR NEDİR ?

Bir anonim şirketin hisse senedine sahip olan şahıstır.

HİSSELİ TAPU NEDİR ?

Gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu belirten tapu belgesidir.

İÇ BORÇLAR NEDİR ?

Hükümetin ülke sınırları içinde kişi ve kurumlara ulusal para cinsinden borçlanmasıdır. Bu borçlanmanın iktisadi niteliği, satın alma gücünün özel ve kamusal kesimler arasında el değiştirmesidir. İç borçlanmada ülkenin kullanabileceği kaynaklara bir ek söz konusu değildir. Devlet, en yaygın yöntemle halka ve kurumlara sattığı kağıda bağlı bono, tahvil ve kağıda bağlı olmayan yöntemlerle borçlanabilir. İç Borçlanma; kısa-uzun vadeli, teminatlı-teminatsız ve zorunlu-gönüllü olarak üç gruba ayrılabilir.

İFLAS NEDİR ?

Bir tacirin borçlarını ödeyememesinin alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

İHALE YÖNTEMİYLE BORÇLANMA NEDİR ?

Hazine’nin tahvil ve bonolarını faizi ve/veya miktarı ihaleyle belirleyerek satması işlemidir.

İHRAÇ NEDİR ?

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek ya da edilmeksizin satışıdır.

İNTİFA HAKKI NEDİR ?

İntifa hakkı, menkul ve gayrimenkullar ile bir mal varlığı üzerine tesis olunan ve tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını veren ve tapu siciline tescili ile meydana gelen bir haktır.

İPOTEK BELGESİ NEDİR ?

Tapu Dairesi’nde taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğinde alınan belgedir.

İPOTEK NEDİR ?

Taşınmaz mal üzerine konulan rehindir.

İPOTEK FEK NEDİR ?

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması işlemidir.

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR ?

Bir gayrimenkulün ipotek ettirilmesiyle, standart ihtiyaç kredisine göre daha uzun vade ve daha yüksek tutarda kullanılabilen kredi türüdür.

İŞLEM HACMİ NEDİR ?

Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplamıdır. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, piyasanın toplam hacmini oluşturur.

İŞLEM MİKTARI NEDİR ?

Bir seansda ya da belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir.

İŞTİRAK NEDİR ?

İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılma hakkını elde edebilmesi için gerekli en az %10, en fazla %50 oranında hisseye sahip olması durumudur.

İSTİSNA NEDİR ?

Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

İTFA NEDİR ?

Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

JOİNT VENTURE NEDİR ?

Yerli bir şirketin yabancı bir diğeriyle ortaklık kurmasıdır. Böyle bir ortaklık genellikle her iki taraf için yarı yarıya paylarla gerçekleştirilir. Payların yüzde 40/60 olması da mümkündür. Buna karşılık yerli ortak şirket yönetiminde söz hakkını korur.

KADASTRO NEDİR ?

Her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin belirlenip plana bağlanması işini yerine getiren kamu kuruluşudur.

KAMBİYO NEDİR ?

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmelerine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

KAMU GELİRLERİ NEDİR ?

Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanmalar, yardım-bağış, devalüasyondan doğan fark gibi gelirlerden oluşur.

KAMU GİDERLERİ NEDİR ?

Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), sosyal sigorta ödemeleri, vergi muaflık ve istisnaları ve özel kişilere yapılan teşvikleri de içerir. Dar anlamda da kamu hizmetlerinin bedeli olarak, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin (belediye, il özel idaresi gibi) yaptıkları ödemelerdir.

KAPİTALİZASYON NEDİR ?

Herhangi bir işletmenin birikmiş yedek akçe ve karının sermaye artırımında kullanılmasına denir.

KAR NEDİR ?

Toplam hasılattan toplam maliyetin düşmesi ile elde edilen değerdir.

KAR TRANSFERİ NEDİR ?

Türkiye’de yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin yurtdışındaki şirketlerine aktarmasıdır.

KARA PARA NEDİR ?

Yasal işlerden elde edilmemiş veya vergisi ödenmemiş paraya denir.

KAT İHTARNAMESİ NEDİR ?

Sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilatın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarnamedir.

KAT İRTİFAK TAPUSU NEDİR ?

Ana gayrimenkulun vasfının arsa, bağ, bahçe, vs. olmasına göre hazırlanmış ve uygulama projesine göre yapılmış olan veya yapılması planlanan bağımsız bölümlerin niteliğini ve tapuda kaç arsa payı ile maliklerinin belirlenmiş olduğunu gösteren tapudur.

KAT İRTİFAKI NEDİR ?

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiye Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.

KAT MÜLKİYETİ NEDİR ?

Bağımsız bölümler üzerinde kanuna uygun olarak kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir.

KAYIT DIŞI EKONOMİ NEDİR ?

Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, illegal ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadığı kabul edilmektedir.

KEFALET NEDİR ?

Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türüdür.

KEFİL NEDİR ?

Sözleşmeyi müşteriyle birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

KEŞİDE ETMEK NEDİR ?

Düzenlemek.

KIYI BANKACILIĞI (OFF-SHORE) NEDİR ?

Kıyı bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan serbest bankacılıktır.

KKB (KREDİ KAYIT BÜROSU) KAYDI NEDİR ?

KKB A.Ş. üyesi olan kurumlar arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin minimize edilebilmesine olanak sağlamak üzere çağdaş yöntemler kullanılarak paylaşımına olanak sağlayan bir ’bilgi paylaşım sistemidir’.

KKDF NEDİR ?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu.

KONSOLİDASYON NEDİR ?

Kısa vadeli borcun, orta ya da uzun vadeli borca dönüştürülmesidir.

KONSORSİYUM NEDİR ?

Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluşlardan oluşan bir gruptur. Ortaklık anlamına gelir.

KONUT FİNANSMANI NEDİR ?

Çeşitli bankalar tarafından finansal kiralama yoluyla tüketiciyi konut sahibi edindirme yöntemi.

KONUT KREDİSİ NEDİR ?

Banka ve finans kuruluşlarının, gayrimenkul ipoteği karşılığında konut sahibi olmak isteyenlere sunduğu kredi türüdür.

KONUT SİGORTASI NEDİR ?

Konutu olası tehlike durumlarına karşı koruyan, prim tutarları konutun risk değeri, yeri, yaşı gibi durumlara değişiklik gösteren sigorta türüdür.

KONVERTİBİLİTE NEDİR ?

Bir ülke parasının diğer ülke paraları ile serbestçe değiştirilibilmesidir.

KOTASYON NEDİR ?

Bir menkul kıymetin tanımlanarak resmi borsa listesine kabul edilmesidir. Kotasyon aynı zamanda yabancı para veya menkul kıymetler için verilen en yüksek satın alma ve en düşük satma fiyatını ifade eder.

KREDİ ANAPARASI NEDİR ?

Müşteriye kullandırılan kredi tutarıdır.

KREDİ HAYAT SİGORTASI NEDİR ?

Kredi müşterisinin vefat etmesi durumunda teminatı kredi borcuna mahsup edilmek üzere, daini mürtehin Akbank T.A.Ş. olarak düzenlenen hayat sigortası türüdür.

KREDİ NEDİR ?

Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzelkişilere verilmesidir. Kredi çeşitleri: güvencesine göre teminatlı ve teminatsız; kullanıcısına göre; özel ve kamu, süresine göre; kısa ve uzun, veriliş yerine göre üretim ve tüketim; kullanım alanına göre ticari, tarım, sanayi, yapı ve orman gibi ayrılır.

KREDİ SKORU NEDİR ?

KKB tarafından belirlenen ve kişinin kredi geçmişi ile çeşitli risk faktörleri incelenerek oluşturulan, kredi başvurusunu doğrudan etkileyen bir puan türüdür.

KREDİ RİSKİ NEDİR ?

Bir bankanın açtığı kredilerin geri dönmemesi riskidir.

KUPON FAİZİ NEDİR ?

Sabit getirili menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve belirli dönemler itibariyle ödenen faizdir.

KUR FARKI NEDİR ?

Dövize endeksli tüketici kredilerinde, tahsilat kurunun kullandırım ya da bir önceki tahsilat kurundan yüksek olması durumunda faiz benzeri gelir söz konusudur. Faiz ve benzeri gelirinin oluştuğu her durumda KKDF ve BSMV yükümlülüğü de doğmaktadır. Kredi geri ödeme tarihlerinde anapara kur artışından kaynaklanan KKDF ve BSMV müşteriden ayrıca tahsil edilmektedir.

KURUCU HİSSE SENEDİ NEDİR ?

Kurucu hisse senetleri, şirket kurucularına ya da şirket açısından önem arz eden şahıslara genellikle bedelsiz olarak verilen, oy hakkından yoksun ve sadece temettü hakkı olan bir “adi senet” olarak tanımlanır.

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR ?

Kurum kazançları üzerinden alınan vergi. Dolaysız bir vergidir. Sermaye şirketleri, kooperatif şirketler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve tesislerle, vakıflara ait iktisadi işletmeler bu vergi kapsamına girer. Kurumlar kendilerini oluşturan ortaklardan ayrı bağımsız bir varlığa ve hukuki kişiliğe sahiptir. Kurum olma hakkını da devlet verdiğine göre devletin bumdan bir pay alması gerekir. Bu nedenle kurumlar vergisinin çifte vergilendirme olduğu yolundaki iddialar çürütülmektedir.

KURUMSAL YATIRIMCI NEDİR ?

Bireysel yatırımlardan farklı olarak yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel emeklilik fonları, vakıflar, sendikalar ve benzeri kurumlarca yapılan yatırımlardır.

LAİSSEZ FAİRE LAİSSEZ PASSER NEDİR ?

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” olarak çevrilen liberal görüşün şiarı.

LEASİNG (FİNANSAL KİRALAMA) NEDİR ?

Firmaların ticari ve sınai faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duydukları duran varlıkları satın almak yerine belirli kira ödentisi karşılığında kullanım olanağı tanıyan ve banka kredilerine alternatif olarak doğan orta dönemli finansman yöntemidir. Bu yöntem, 1930’lu yıllarda Dünya Ekonomik Krizi’ndeki finansman zorluğu ve 2. Dünya Savaşı sonrasında teknolojik gelişmelerin yenileşme ve modernleşme harcamalarına çözüm olarak geliştirildi. Türkiye’de de 1985’ten başlayarak daha çok KOBİ’ler tarafından kullanılmaktadır.

LIBOR (LONDON INTERBANK BORROWİNG OFFER RATE) NEDİR ?

Londra bankaları arasında günlük olarak belirlenen faiz oranıdır ve uluslararası işlemlerde referans alınır.

LOT NEDİR ?

Borsada 1.000 adet hisse senedi bir araya gelerek birer lotu oluşturur. Böylece 1 lot senet miktarı, şirketin 1.000.000 liralık sermayesini temsil etmektedir ve İMKB’de işlemlere konu birimi teşkil etmektedir. Lotun altındaki küsuratlı miktardaki senet miktarları normal seans esnasında alım-satıma konu olabilmekle beraber fiyat kotasyonları verilememektedir.

MAKRO EKONOMİ NEDİR ?

Ekonomik olayları global olarak ele alan ve çözümleyen ekonomi. Makro büyüklükler, toplam üretim, toplam istihdam, toplam işsizlik, genel fiyat düzeyinin değişme oranı, ekonominin büyüme hızı gibi büyüklüklerdir. İngiliz ekonomisti Keynes’in ileri sürdüğü, ’Birey için doğru olan, toplum için doğru olmayabilir. Toplum için doğru olan da birey için doğru olmayabilir’ anlayışından yola çıkılarak ortaya atılan mikro ekonomi karşıtıdır.

MALİ İSTİKRAR NEDİR ?

Geniş anlamda mali sistemin ya da altyapısının, dar anlamda da mali piyasanın dengede olmasıdır. Mali sistem, tasarrufların toplanarak yatırımcılara ya da tüketicilere aktarılmasını sağlayan mekanizmalar (banka, kooperatif ya da para, tahvil gibi…) bütünüdür.

MALİ POLİTİKA NEDİR ?

Kamunun; vergi, masraf ve borç idaresiyle piyasadaki para miktarını kontrol etmesine yönelik politikaların bütünüdür. Ekonomistlere göre, para politikasından daha etkilidir.

MALİ TABLOLAR NEDİR ?

Türk Vergi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nca bazı şirketler için zorunlu olarak tutulan, şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu hazırlamak ve yayınlamak (halka açık şirketler, aracı kurumlar vb.) zorunda oldukları ve ilgili şirketin performansını gösteren, standartlaştırılmış muhasebe kayıtlarıdır. Başlıcaları bilanço, gelir-gider tablosu, satılan malın maliyeti, kâr dağıtım, fon ve nakit akım tablolarıdır.

MBB (MÜŞTERİ BİLGİ BANKASI) KAYDI NEDİR ?

Bankamızda herhangi bir müşterinin tüm hesaplarının tek bir kayıt altında konsolidasyonu sağlanarak o müşterinin tüm hesaplarının, nerede açıldıklarının, hesap türlerinin, bakiye ve ortalamalarının topluca görüntülenmesine ve değerlendirilmesine; bir müşterinin Bankamızla olan tüm hesap-müşteri ilişkilerinin topluca on-line olarak görüntülenebilmesine; kredi açılan, çek karnesi, kredi kartı, artı para limiti verilen müşterilerin performansı hakkında kanaat oluşmasına olanak sağlayan veri tabanıdır.

MENKUL KIYMET İHRACI NEDİR ?

Sermaye piyasası araçlarının ihracatçılar tarafından çıkarılıp halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.

MENKUL KIYMET İRADI NEDİR ?

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz ve benzeri iratlardır. Hisse senedi kar payları ve iştirak hisselerinden doğan kazançlar (Vergi alacağı dahil), Yatırım fon ve ortaklarından elde edilen kar payları , Her nevi tahvil fazileri(Devlet tahvili, hazine bonosu, eurobond, varlığa dayalı menkul kıymet, finansman bonosu, özel sektör tahvili, yabancı menşeli tahvil vb., Alacak faizleri, Mevduat faizleri (Döviz Tevdiat Hesaplarının ana para kur farkları gelir sayılmaz.), Özel finans kurumlarının ödedikleri kar payları, Repo gelirleri, Emekli sandıkları ve emeklilik ve sigorta şirketlerinin yaptıkları ödemeler.

MENKUL KIYMET NEDİR ?

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.

MENKUL NEDİR ?

Taşınabilir mal anlamındadır.

MENKUL SERMAYE İRADI NEDİR ?

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz ve benzeri iratlardır. Hisse senedi kar payları ve iştirak hisselerinden doğan kazançlar.

MERKEZ BANKASI NEDİR ?

Banknot ihraç eden, hükümetin para ve kredi politikasını yürütmede yardımcı olan, veznedarlık görevini üstlenmis, devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan bir kurumdur.

MEVDUAT NEDİR ?

Belirli dönem için geri ödemek koşuluyla belirli bir bedel karşılığında mevduat sahibi kişilerce bankalara tevdi edilen paradır.

MİKRO EKONOMİ NEDİR ?

Ekonomik olayları bireysel açıdan ele alan ve çözümleyen ekonomidir.. Özellikle tüketicilerin ve firmaların davranış biçimlerini inceleme konusu yapar.

MORTGAGE NEDİR ?

Bir malı, malın kendisini güvence göstererek, borç alınan parayla satın alma işlemidir. Türkiye’de konut kredisi anlamında kullanılır.

MUACCEL NEDİR ?

Hemen ödenmesi gereken, ödeme günü gelmiş anlamında kullanılır.

MUAFİYET NEDİR ?

Elde ettiği kazanç ve iratlar nedeniyle vergi yükümlüsü olması gereken kişi ve kurumların, ilgili vergi yasalarında yer alan özel hükümlerle vergi dışı bırakılmasıdır.

MUHTASAR BEYANNAME NEDİR ?

Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

MÜKELLEF (YÜKÜMLÜ) NEDİR ?

Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere mükellef denilmektedir.

MÜNFERİT BEYANNAME NEDİR ?

Dar yükümlü olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları kazanç ve iratlardan, vergisi kesinti yani tevkifat yoluyla alınmamış olanların bildirilmesi için kullanılan beyannameye münferit beyanname denir.

MÜNFERİT HESAP NEDİR ?

Hesap sahiplerinden birinin imzası ile işlem yapılabilen ortak hesap türüdür.

MUNZAM KARŞILIKLAR NEDİR ?

Bankaların topladıkları mevduatın belirli bir oranında Merkez Bankasına güvence olarak yatırdıkları paradır.

MÜŞTEREK HESAP NEDİR ?

Hesap sahiplerinin tamamının aynı anda imzalarının alınması ile işlem yapılabilen ortak hesap türüdür.

MÜŞTERİ BAZINDA SAKLAMA NEDİR ?

1995 yılından itibaren borsa yatırımcılarının borsa üyeleri nezdindeki saklama hesaplarının Takasbank nezdinde eşlenerek müşterinin kod ve şifresini kullanarak Takasbank nezdindeki bakiyesini takip edebilmesini sağlayan hizmettir.

MÜTESELSİL NEDİR ?

Birbirini izleyen, zincirleme anlamında kullanılır.

NET İÇ VARLIKLAR NEDİR ?

Merkez Bankası’nın net iç varlıkları (NİV), para tabanından ay sonu cari kurlar ile hesaplanan Net Dış Varlıklar kalemi çıkartılarak hesaplanır. Para tabanı, Merkez Bankası emisyonu artı bankacılık sektörünün Merkez Bankası nezdindeki TL mevduatları olarak tanımlanır. Merkez Bankası’nın net dış varlıkları ise, Banka’nın net uluslararası rezervlerinin, orta vadeli döviz kredilerinin (net) ve diğer net dış varlıkların toplamı olarak tanımlanır.

NİYET MEKTUBU (LETTER OF INTENT) NEDİR ?

IMF kaynaklarına başvuran bir üye ülkenin uygulayacağı programın genel çerçevesini çizen, IMF Başkanı’na hitaben yazılmış, üye ülke yetkililerinin (genellikle Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı) imzalarını taşıyan mektuptur.

NOMİNAL DEĞER NEDİR ?

Hisse senedi veya tahvilin üzerinde yazılı olan değeridir. Ayrıca tahvillerde vade sonunda ödenecek anapara tutarıdır.

OECD NEDİR ?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Cooporation and Development). 1960 yılının aralık ayında imzalanan bir konvansiyonla 1961’in eylül ayında faaliyete geçmiştir. Merkezi Paris’tedir.

OPEC NEDİR ?

Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı (Organisation of Petroleum Exporting Countries). 1960 yılının eylül ayında, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Venezuela ve Katar, Caracas’ta bir araya gelerek OPEC’i oluşturmuştur. Amaç, ham petrol fiyatına istikrar kazandırmak, petrol ihraç politikalarını koordine etmektir.

ORTAK HESAP NEDİR ?

Birden fazla kişi adına açılmış münferit veya müşterek yetkili hesaplardır.

ORTODOKS İSTİKRAR PROGRAMI NEDİR ?

Uluslararası Para Fonu IMF’nin 1970’li yıllardan bu yana enflasyonla mücadele eden ülkelere tavsiye ettiği programlara genel olarak verilen addır. Ortodoks kelimesi burada klasikleşmiş, klişeleşmiş istikrar programları anlamında kullanılmaktadır. Bu programda IMF ücretlerin dondurulmasını, program öncesi belirli bir oranda devalüasyon sonrası yavaşlatılmış kur politikasını tavsiye eder ve tüketimi kısarak enflasyonun kontrol altında tutulmasını önerir. Bu klasik program bir çok uygulayıcı ülkede başarıya ulaşamamış, hatta enflasyonun daha da hızlanmasına neden olmuştur.

PARA ARZI NEDİR ?

Para stoğu anlamında da kullanılır. Belirli bir anda ekonomide dolanımda bulunan ve para olarak kullanılan araçların toplamıdır.

PARA NEDİR ?

Mal ve hizmetlerin değişim aracı. Ekonomide madeni, banknot para birimlerinin yanı sıra vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da para unsurları içinde sayılır. Değişim aracı, değer ölçütü ve saklama işlevi vardır. Vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları da para benzeri olarak değerlendirilir.

PARA PİYASASI NEDİR ?

Kısa vadeli fon (kredi) arz ve talebinin karşılaştığı, genellikle Merkez Bankaları tarafından yönlendirilen piyasalardır.

PARA POLİTİKASI NEDİR ?

Bir ülke ekonomisindeki para arz hacmini değiştirmeye yönelik politikalar bütünüdür. Uygulama yöntemleri arasında Merkez Bankası’nın senetleri nakite çevirdiği açık piyasa müdahalesi, banka işlemleri ve kredi tavanının değiştirilmesi sayılabilir. Para politikaları deflasyonda yetersiz kalır.

PASİF NEDİR ?

Aktifteki varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösterir tablodur.

PİYASA DEĞERİ NEDİR ?

Menkul kıymetin, piyasada o gün itibariyle geçerli olan vadeye kadar getirisine göre hesaplanan fiyatıdır.

PORTFÖY NEDİR ?

Bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin tümüne verilen addır.

PROTESTO NEDİR ?

Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmektedir.

RATİNG NEDİR ?

Dereceleme, kredi riskini sınıflandırma, kredi kalitesinin veya borçlanma araçları üzerindeki risk derecesinin belirlenmesi operasyonudur. Amaç, menkul değer ihraç ederek borçlanmak isteyen şirketlerin durumu hakkında fikir edinmektir.

RAYİÇ BEDELİ NEDİR ?

Alım satım işlemine konu olan gayrimenkulun, güncel piyasa koşullarına göre belirlenen satış bedelidir.

REEL FAİZ NEDİR ?

Nominal faizin enflasyondan arındırılarak ifade edilen şeklidir.

REEL GETİRİ NEDİR ?

Herhangi bir yatırım aracının enflasyondan arındırılmış getirisidir.

REEL SEKTÖR (REEL KESİM) NEDİR ?

Ulusal ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörlerinde üretici ve tüketici konumundaki bireylerin tümünü temsil eden kesimdir. Bu kesimin gerçekleştirdiği tasarruflar finansal kesim tarafından toplanır ve tekrar reel kesime kullandırılır.

REESKONT NEDİR ?

Bir bankanın elinde bulundurduğu ödeme sırası henüz gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesidir.

REHİN NEDİR ?

Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ve borç ödenince geri alınan kıymetli eşya anlamında kullanılır.

REFİNANSMAN NEDİR ?

Kullanılmış olan kredinin, daha uygun faiz oranlarına sahip olan başka bir kredi ile kapatılması ve uygun faiz oranına sahip olan krediye borçlanma durumudur.

REPO NEDİR ?

Bir menkul kıymetin işlem başlangıç valöründe satılıp bitiş valöründe geri alınmasını ifade eder. Repo yapan taraf parayı kullanan taraftır. Açılımı “geri alım vaadiyle satış”tır.

RESESYON NEDİR ?

Ekonomik hayatın canlılığını kaybetmesi, üretim faaliyetlerinin daralması, duraklama, ekonomik etkinliklerde görülen hafif düşme. Resesyon, ekonominin büyüme hızının, nüfus artış hızının altına inmesi ve dolayısıyla kişi başına milli gelirin yerinde saymasıdır.

RESMİ SENET NEDİR ?

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan ipoteklere dair tüm işlemlerin dayanağı olan, kredi koşullarını, faiz, vade, ipotek şartları vs. içeren, belgedir.

REVELÜASYON NEDİR ?

Bir ülke parasının diğer ülkelerinin paraları karşısında değer kazanması sürecidir.

REZERV PARA NEDİR ?

Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize verilen addır.

RİSK NEDİR ?

İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır.

RÜCU NEDİR ?

Geri dönme, cayma

SABİT DÖVİZ NEDİR ?

Belirli bir ülkenin ulusal parasının, belli bir parite üzerinden konvertibl (Konvertibilte) bir dövize bağlanarak değerinin ayarlanmasıdır.

SABİT TAKSİTLİ ÖDEME NEDİR ?

Sözleşme gereğince, aylık kredi taksidi ödemelerinin her ay aynı tutarda olmasıdır.

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ (SGP) NEDİR ?

Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, tüm ülkelerde aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir. SGP ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını yok ederek, ulusal para birimlerini birbirlerini dönüştüren orandır.

SERBEST DALGALANMA (FREE FLOAT) NEDİR ?

Serbest dalgalanan kur sisteminde ülke parasının değeri piyasa tarafından belirlenmektedir. Döviz piyasasına yapılan müdahaleler, kurların istenilen düzeyde oluşmasını sağlamak yerine, bu piyasadaki gereksiz dalgalanmaları önlemek ve değişimleri daha ılımlı hale getirmek için yapılmaktadır. Bu sistemde para politikası, daha etkin hale gelmekte ve ülkenin tutması gereken uluslararası rezerv miktarı azalmaktadır. Serbest dalgalanan döviz kuru sisteminden kaynaklanan olumsuzluk ise, dış ekonomik ilişkilerde belirsizlikleri ve riskleri artırması nedeniyle kaynak dağılımını olumsuz etkilemesidir.

SERBEST DÖVİZ NEDİR ?

Konvertibl ulusal para. Yurtiçinde başka ulusal paralara tahvili serbest olup, yurtdışına transferlerine çeşitli sınırlar konmuş olabilir.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİ NEDİR ?

Ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel belirleyici olarak kabul edildiği bu tür ekonomilerde fiyat mekanizmasının iyi işlemesi zorunludur.

SERMAYE PİYASASI NEDİR ?

Genellikle uzun vadeli fon ihtiyaçlarının karşılandığı ve Hazine tarafından kontrol edilen piyasadır.

SİGORTA GENEL ŞARTLARI NEDİR ?

Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan ve sigorta kurumlarının dışına çıkamayacağı şartlardır.

SİGORTACI NEDİR?

Sigortalının ödemiş olduğu primler karşılığında, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlar çerçevesinde risk durumu gerçekleştiğinde oluşan hasarlara yönelik maddi giderleri karşılamakla yükümlü kurumdur.

SİGORTALI NEDİR?

Sigorta yoluyla yaşamı ile taşınır ve taşınmaz varlıkları teminat altına alınmış kişidir.

SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI NEDİR ?

Sigorta şirketlerinin belirlediği şartlardır.

SİGORTA POLİÇESİ NEDİR ?

Sigortalı ve sigorta şirketi arasında imzalanan yazılı yasal sözleşmedir.

SİGORTA PRİMİ NEDİR ?

Sigorta şirketinin verdiği teminatlara karşılık sigortalının, sigorta şirketine ödediği maddi tutardır.

SİGORTA SÜRESİ NEDİR?

Sigorta poliçesinin geçerli olduğu süredir.

SİGORTA TEMİNATI NEDİR?

Sigorta şirketinin, poliçede bahsi geçen risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılamayı taahhüt ettiği güvencelerdir.

SPEKÜLASYON NEDİR ?

Bireyin gelecekle ilgili beklentileri doğrultusunda fiyat ya da döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemdir.

STAND-BY ANLAŞMASI NEDİR ?

Günümüzde uluslararası kredi işlemlerinde kullanılır. Her an verilebilecek kredileri niteler. En belirgin uygulaması uluslararası para fonu (IMF) bünyesinde görülür. Kuruluşta ilgili üyeler için üzerinde anlaşmaya varılan belirli süreler dahilinde ve belli miktara kadar söz konusu olan kullanılabilir fonları ifade eder. Bu anlaşmalar genelde bir yıl sürelidir.

SWAP (VADELİ ÇİFT TARAFLI DÖVİZ DEĞİŞİMİ) NEDİR ?

Faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmelerin yarattığı riskleri azaltmak, ülke, firma ve döviz bazında oluşabilecek dezavantajları asgariye indirmek amacıyla geliştirilen finansal bir tekniktir.

TAHAKKUK NEDİR ?

Gerçekleşme

TAHSİL NEDİR ?

Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir.

TAHVİL NEDİR ?

Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir.

TAKASBANK NEDİR ?

Borsada kote olan senetlerin işlemlerin düzgün olarak işlenmesi ve düzenli olarak tutulması amacıyla borsada saklanmasıdır. İMKB’de işlem gören senetlerin muhafazası ile görevli olan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., kote olan senetlerin büyük bir kısmını muhafaza ettiği için ayrıca fiziki bir dolaşıma engel olmakta ve şirketleri senet basma külfetinden kurtarmaktadır.

TAKYİDAT BELGESİ NEDİR ?

İlgili gayrimenkul üzerindeki 3. kişiler lehine konulmuş, mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan hakların (Haciz, intifa hakkı vb.) talep edene bildirildiği belgedir.

TAKYİDAT NEDİR ?

Gayrimenkul üzerinde 3.kişiler lehine konulmuş, mülkiyet hakkını çeşitli şekillerde sınırlayan haklardır.

TAM MÜKELLEF (YÜKÜMLÜ) NEDİR ?

Gelir Vergisi Yasasında yer alan düzenleme gereği olarak aşağıda yazılı olan gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 1.Türkiye’de yerleşmiş olanlar 2.Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları.

TAPU SENEDİ NEDİR ?

Taşınmazın malikinin kim olduğunu ve taşınmaza ait tüm tapu bilgilerini içeren (ada, pafta, parsel, yevmiye numarası, bağımsız bölümü, taşınmazın niteliği vb.) belgedir.

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR ?

Bölgeleri dahilindeki taşınmazların akit ve tesciline ilişkin işlemleri yerine getiren kamu kuruluşudur.

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR ?

Bölgeleri dahilindeki taşınmazların akit ve tesciline ilişkin işlemleri yerine getiren kamu kuruluşudur.

TARH NEDİR ?

Verginin tarh, vergi alacağının yasalarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari işlemdir.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NEDİR ?

Bankacılıkta güven ve istikrarı korumak ve bankaların mali yapılarını güçlendirmek, gerektiğinde yeniden yapılandırmak ve bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla T.C.M.B. Nezdinde kurulan bir fondur.

TAVAN FİYAT NEDİR ?

Hisse senetlerinin bir seans içerisinde görebileceği en yüksek fiyattır.

TCMB (TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI) KAYDI NEDİR ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından toplanan, Bankaların TCMB’na her ay bildirdikleri karşılıksız çek, protestolu senet, sorunlu kredi, kredi kartlarına ait negatif bilginin yer aldığı ve kredi kararı aşamasında kullanılan bilgi paylaşım sistemidir.

TEBLİĞ NEDİR ?

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesine tebliğ denilmektedir.

TEDAVÜL NEDİR ?

Sirkülasyon, para dolaşımı, satış miktarı. Bir paranın tedavüldeki oranı yüzde 50’yi aşarsa daha büyük bir para basıp piyasaya sürmek gerekir.

TEKEL NEDİR ?

Tek bir satıcı ve karşılığında çok miktarda alıcı olan piyasadır.

TEKNİK ANALİZ NEDİR ?

Hisse senedi veya borsa endeksi fiyatının ya da işlem miktarında meydana gelen değişmelerin genellikle grafiklerle açıklanması ve geleceğe yönelik trend belirleme aracıdır.

TEMEL ANALİZ NEDİR ?

Hisse senedi veya borsa endeksi fiyatının ya da işlem miktarında meydana gelen değişmelerin genellikle grafiklerle açıklanması ve geleceğe yönelik trend belirleme aracıdır.

TEMERRÜT FAİZİ NEDİR ?

Vadesinde ödenmeyen bir alacak için uygulanacak olan cezai faizdir.

TEMERRÜT NEDİR ?

Taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarını belirlenen süreler içinde gerçekleştirmeyen borsa üyesi, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.

TEMETTÜ GETİRİSİ NEDİR ?

Hisse senedinin yıllık getirisidir.

TEMETTÜ NEDİR ?

(Kar payı) Ortakların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır.

TEMİNAT MEKTUPLARI NEDİR ?

Alıcı ile satıcı arasındaki güvenin sağlanması için bir banka aracılığına ihtiyaç duyulur. Bankalar borçluya kefil olarak bu güveni sağlar.

TEMİNAT NEDİR ?

Garanti, güvence

TEMLİK NEDİR ?

Bir hakkın ya da alacağın bir başka kimseye devredilmesidir.

TERS REPO NEDİR ?

Bir menkul kıymetin başlangıç tarihinde alınıp bitiş tarihinde geri satılması işlemidir. Ters repo yapan parayı kullandıran taraftır.

TEVKİFAT (STOPAJ) NEDİR ?

Gelir Vergisi Yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, yasa maddesinde yer alan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.

255 TEZGAH ÜSTÜ PİYASA (OVER THE COUNTER-OTC) NEDİR ?

Değerli evrakların ticaretinin yapıldığı standardize edilmemiş piyasalardır.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ (TEFE) NEDİR ?

Bir ekonomideki genel fiyat düzeyini ve paranın satın alma gücündeki değişimleri belirlemek için seçilmiş malların toptan fiyatları izlenerek düzenlenen endekstir.

TÜFE NEDİR ?

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜKETİCİ KREDİSİ NEDİR ?

Gerçek kişilerin ticari amaç dışındaki ihtiyaçlarını gidermek için kullanabileceği, banka ve finans kuruluşları tarafından sunulan kredi türüdür.

TÜRKİYE’DE YERLEŞME NEDİR ?

Aşağıda yazılı kişiler Türkiye’de yerleşmiş sayılır:

1. İkametgahı Türkiye’de bulunanlar

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar. (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez).

TÜRKİYE’DE YERLEŞME SAYILMAYAN HALLER NEDİR ?

Aşağıda yazılı yabancılar, Türkiye’de 6 aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya seyahat amacıyla gelenler.

TÜZEL KİŞİ NEDİR ?

Başlı başına bir varlık olmak üzere kurulan ve belirli amaç için meydana getirilen devlet, şirket gibi maddi olmayan varlıktır.

ULUSAL GELİR NEDİR ?

Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği toplam değer; bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde alınan dolaylı vergiler toplamının çıkarılmasıyla elde edilen tutardır.

ULUSLARARASI DÖVİZ REZERVLERİ NEDİR ?

Uluslararası ödemelerde kabul gören ödeme araçları rezervidir. Altın, döviz, özel çekme hakları (SDR) ve IMF’deki rezerv pozisyonları gibi.

VADE NEDİR ?

Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süredir.

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

Sözleşmenin taraflarını belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan standartlaştırılmış miktardaki bir mali veya kıymeti alma veya satma yükümlülüğüne sokan sözleşmedir.

VALÖR NEDİR ?

Bankacılık işlemlerinde faizin başladığı gündür.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NEDİR ?

Bedelsiz veya karşılıksız bir şekilde elde edilen servet unsurlarına uygulanan varlık vergisi türüdür. Miras veya bağıştan gelen varlıklar için ödenir. Bu iki verginin bir arada uygulanmasının sebebi, vergi kaçırma olanaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu verginin aleyhinde olanlar, verginin mülkiyet hakkını zedelediğini, sermaye birikimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürerler.

VERGİ EHLİYETİ NEDİR ?

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

VERGİ İADESİ NEDİR ?

Vergi sorumlusunun çifte vergilendirilmesini telafi etmek veya ihracatı, üretimi, herhangi bir ekonomik faaliyeti teşvik etmek amacıyla bazı vergi konularında önceden alınan verginin bir kısmının veya tamamının mükellefe geri verilmesidir.

VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU NEDİR ?

Yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sorumluluk, vergilerden dolayı asıl mükelleflere rucu etmek hakkını kaldırmaz.

VERGİ SORUMLUSU NEDİR ?

Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiler vergi sorumlusudur. Birden fazla kişinin borçtan sorumlu tutulması halinde bu duruma zincirleme (müteselsil) sorumluluk denir.

VERGİYİ DOĞURAN OLAY NEDİR ?

Vergi alacağı vergi yasalarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun oluşumu ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu oluşturur.

YAKIN İZLEME NEDİR ?

Tüketici kredilerinde taksitin taksit vadesinden, artı para kredilerinde ise hesabın borç bakiyede kaldığı 90. günden itibaren, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda kredinin otomatik olarak izlemeye alınmasını sağlayan ve ilgili müşteriye yeni bir kredi kullandırılmasını engelleyen sistemdir.

YASAL TAKİP NEDİR ?

Kredi borçlusunun vadesi gelen borçlarının ödenmemesinden dolayı yasaların ve sözleşmelerin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde borçların muaccel hale getirilerek tahsil edilmesinin sağlanmasıdır.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI NEDİR ?

Müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar, yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.

YATIRIM FONLARI NEDİR ?

Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla belge sahipleri hesabına, oluşturulan portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır.

YATIRIM NEDİR ?

Belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım araçlarına bağlanmasıdır.Yatırımcı yaptığı yatırımın maliyetini üstlenir. Bu onun riskidir. Eğer yatırımcı kendi öz fonlarını kullanarak yatırım yapıyorsa, en azından bu fonların maliyetini karşılaması gerekir. Yatırımcı, elindeki bu fonlarla tahvil alış satışı veya vadeli mevduat ile faiz geliri de sağlayabilir. Faiz hadleri, gelir seviyesi, borçlanabilme imkanları ve risk yatırımı etkileyen unsurlardandır.

YATIRIM ORTAKLIKLARI NEDİR ?

Sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.

YEREL YÖNETİMLER NEDİR ?

Kendi özel gelirlerine ek olarak genel bütçeden yardım alan, özel bütçeli kuruluşlar. Başlıcaları belediyeler ve il özel idareleridir.

YILLIK BEYANNAME NEDİR ?

Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

ZAMAN ÜCRETİ NEDİR ?

Bir üretim faaliyetine, üretim faktörü olarak katılan emeğin, üretim faaliyeti için geçen süreye göre yaratılan maldan pay almasıdır.

ZEYİLNAME NEDİR ?

Sigorta poliçesinin geçerli olduğu süreçte meydana gelen değişiklikleri içeren ek sözleşmedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR ?

Mesken niteliği taşıyan gayrimenkullar için yaptırılması zorunlu olan, DASK tarafından sunulan, deprem sigortasıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*